Algemene Voorwaarden

Wilt u weten waar u aan toe bent wanneer wij met elkaar in zee gaan
Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

1. Aansprakelijkheid
Knegt Dienstverlening verplicht zich haar personeel verzekerd te houden tegen de aansprakelijkheid van alle schade, die door haar personeel aan gebouw, inventaris of eigendommen van personen wordt toegebracht of ten gevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaat tot een bedrag van € 1.000.000 (een miljoen euro) per gebeurtenis.

2. Betaling
a. Betaling door de opdrachtgever zal plaatsvinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
b. Indien de opdrachtgever alsdan nalatig blijft te voldoen zal Knegt Dienstverlening gerechtigd zijn haar/hem, met inachtneming van de ter zake geldende voorschriften en onverminderd de verder aan Knegt Dienstverlening toekomende rechten, boven de verschuldigde hoofdsom de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen.
c. Alle kosten die worden gemaakt in verband met de inning van enig door de opdrachtgever volgens deze voorwaarden en condities aan Knegt Dienstverlening verschuldigd bedrag, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. Controle
Regelmatig wordt steekproefsgewijs door Knegt Dienstverlening in uw pand/ bedrijfsruimte gecontroleerd of de reinheidsgraad in overeenstemming is met het met de opdrachtgever overeengekomen.

4. Geschillen
Geschillen die tussen de opdrachtgever en Knegt Dienstverlening mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden en condities van toepassing zijn verklaard, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, tenzij partijen met elkaar zijn overeengekomen dat de uitspraak zal worden gegeven in de vorm van een arbitrage, dan wel met de kracht van een bindend advies.

5. Huisregels
Het personeel van Knegt Dienstverlening zal zich, voor zover als mogelijk, aan de bij de opdrachtgever geldende (huis)regels houden.

6. Contractduur
a. Tenzij anders afgesproken wordt iedere overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. De eerste drie maanden van de overeenkomst zullen wederzijds als een proeftijd worden beschouwd.
b. Na het verstrijken van de proefperiode hebben beide partijen het recht om met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden de tussen hen van kracht zijnde overeenkomst te beëindigen.
c. Opzegging geschiedt per aangetekend schrijven. d.Mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en personeel van Knegt Dienstverlening binden niet, dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

7. Kosten
a. De op basis van bijgaand schoonmaakprogramma uitgevoerde werkzaamheden zijn exclusief btw.
b. In de kosten zijn begrepen: schoonmaakmiddelen schoonmaakmachines schoonmaakmaterialen prullenbak- en huishoudzakken (standaardmaat) personele kosten.
c.Tegen meerprijs te verkrijgen zijn: toiletpapier toiletzeep handdoeken papier handdoeken badstof theedoeken hygiënecontainers.
d. Knegt Dienstverlening verplicht zich geen middelen te gebruiken die de materialen van het gebouw of de inventaris van de opdrachtgever kunnen aantasten. e.In de kosten zijn niet begrepen de kosten van gas, water en elektriciteit. Deze worden door de opdrachtgever kosteloos ter beschikking gesteld.
f. Wijzigingen in de loon- of andere kosten van Knegt Dienstverlening bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging in de C.A.O. dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege van dwingende aard met als gevolg een verlaging of een verhoging van de (loon)kosten worden aan opdrachtgever doorberekend.

8. Opslag machines en voorraden
Een afsluitbare ruimte waar schoonmaakmaterialen, -middelen en -machines kunnen worden opgeslagen zal door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

9.Werktijden
a. De te verrichten werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag t/m vrijdag. Dit kan eventueel met de zaterdagmorgen worden aangevuld. Op zondagen en erkende feestdagen worden geen werkzaamheden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval zijn de bepalingen met betrekking tot toeslagen zoals vermeld in de C.A.O. van net Schoonmaakbedrijf van toepassing.
b.De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat het personeel van Knegt Dienstverlening op de in het werkrooster aangegeven tijden toegang heeft tot de schoon te maken ruimten. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
c. Knegt Dienstverlening zal desgevraagd de namen, voornamen, geboortedata en huisadressen van het ten behoeve van de opdrachtgever werkzaam personeel doorgeven aan de opdrachtgever alsmede iedere mutatie in de personeelsbezetting.
d. De opdrachtgever verplicht zich geen werkzaamheden voortvloeiende uit de overeenkomst met Knegt Dienstverlening door derden dan wel door diens eigen personeel te laten verrichten, dan met schriftelijke toestemming van Knegt Dienstverlening.

10. Werkzaamheden
a. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals in bijgaand schoonmaakprogramma is vastgelegd. Wijzigingen daarin kunnen te allen tijde in onderling overleg worden aangebracht. Sommige wijzigingen kunnen een verhoging of verlaging van de contractprijs tot gevolg hebben.
b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Knegt Dienstverlening een arbeidsverhouding aan te gaan met personeel van Knegt Dienstverlening tijdens de looptijd van deze overeenkomst of binnen1 jaar na beëindiging van bedoelde looptijd op straffe van boete van tweeduizend (€ 2.000) per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

11. Diversen
Achterstallig schoonmaakonderhoud in het/de gebouw(en) van opdrachtgever niet in de contractprijs opgenomen.

Contact

Knegt Dienstverlening v.o.f.
Platanenlaan 3
2382 ET Zoeterwoude

Tel:   071-5897711
Mob: 06 1908 98 20

Info@knegtdienstverlening.nl

Wilt u gratis een offerte voor schoonmaakwerk ontvangen?

Wij zijn u graag van dienst

Wilt u graag een advies/offerte ontvangen?  Vul dan het formulier hiernaast in en beschrijf de situatie.

Om welke werkzaamhden gaat het? Op welke termijn wilt u de werkzaamheden starten? Hoe groot is de ruimte en om hoeveel ruimtes gaat het? 

Als u volledige informatie geeft kunnen wij een reeële inschatting maken en u snel een redelijke inschatting maken. 

9 + 4 =

Uw 7 zekerheden bij Knegt:

  • 24/7 bereikbaar
  • snel resultaat
  • kennis van zaken, ervaren & gecertificeerd
  • betaalbaar
  • oplossingsgericht
  • betrokken en betrouwbaar
  • snel alles onder controle!

Is Knegt Dienstverlening ook uw schoonmaakbedrijf?

Vraag nu een offerte aan of bel ons voor meer informatie.